គន្លឹះដើម្បីបន្ថែម⁣ object ទៅក្នុង⁣ UIScrollView ដោយប្រើកូដ

Support Us

ពីមុនយើងធ្លាប់តែ⁣ប្រើ Interface Builder របស់ xCode សម្រាប់ធ្វើ interface អោយកម្មវិធី iOS តែពេលនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពីគន្លឹះក្នុងការធ្វើ interface ដោយប្រើកូដវិញ។ ដំបូងយើងត្រូវមាន UIView និង⁣ UIScrollView នៅក្នុង example.xib។ បន្ទាប់មកយើងអាច⁣សរសេរកូដ⁣បន្ថែម⁣ object ទៅក្នុង UIScrollView បានដោយចាប់ផ្តើមនៅក្នុង example.m និងនៅក្នុង method viewDidLoad

ខាងក្រោមគឺកូដនៅក្នុង example.m

ករណីដែលយើងចង់បន្ថែម object ច្រើនទៀតយើងត្រូវសិក្សាពី ទំហំនៃ scrollview របស់យើងដើម្បីអោយច្បាស់ថាទំហំនៃ scrollview នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ object ថ្មីៗ។