ការប្រើ Google reCaptcha​ នៅក្នុង Laravel 5

Support Us
integrate google recaptcha with laravel

integrate google recaptcha with laravel

គេហទំព័របច្ចុប្បន្ន គេនិយមប្រើប្រាស់ reCaptcha ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ថាគេពិតជាមនុស្ស មិនមែនជា​ robot ឬ script ក្នុងគោលបំណងដើម្បី សន្តិសុខលើគេហទំព័រ។

ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើយកការប្រើប្រាស់ Google reCaptcha នៅក្នុង Laravel 5 ​ មកចែករំលែក។

 

១. បង្កើតគណនី Google reCaptcha

សូមធ្វើការបង្កើត គណនី Google reCaptcha ជាមុនសិនដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានចំបាច់មួយចំនួន ដូចជា Site Key និង Secret Key ។ ចុចត្រង់នេះដើម្បីបង្កើត។

បន្ទាប់ពីបង្កើតគណនីរួចមក អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៍មានស្រដៀងនេះ

recaptcha credentail

recaptcha credentail

 

២. ធ្វើការបញ្ចូល​ reCaptcha នៅផ្នែក​ Client-side
  • សូមធ្វើការ ចំលង​ កូដខាងក្រោមទៅក្នុង <head> tag

  •  សូមធ្វើការ ចំលង​ កូដខាងក្រោមទៅក្នុង <form> tag ត្រង់កន្លែងដែលអ្នកចង់ឲ្យ reCaptcha ចេញ

កំុភ្លេចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ្​ YOUR_SITE_KEY ជាមួយនឹង Site Key របស់អ្នក

 

៣. ធ្វើការបញ្ចូល​ reCaptcha Keys នៅផ្នែក​ Server-side

នៅក្នុង Laravel Project របស់អ្នក សូមធ្វើការបើកនូវ file .env ហើយធ្វើការ ដាក់កូដខាងក្រោមទៅក្នុងវា

កំុភ្លេចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ្​ YOUR_SITE_KEY ជាមួយនឹង Site Key ហើយប្ដូរ​ YOUR_SECRET_KEY ជាមួយនឹង Secret Key របស់អ្នក

 

៤. ធ្វើការសិក្សាលក្ខ័ណ(validation)

នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការបញ្ជូនព័ត៍មាន reCaptcha យើងនឹងទទួលបាន field name ”g-recaptcha-response”  ដើម្បីឲ្យ​ Google ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើ​ អ្នកប្រើប្រាស់ពិតជាបានធ្វើការគ្រីសលើ reCaptcha ហើយបញ្ជូន field នោះជា parameter ជាមួយនឹង POST request ។

ដូចនេះយើងគ្រាន់តែដាក់ rule ដូចខាងក្រោមជាកាស្រេច

ចំណាំ៖ ការអនុវត្តខាងលើអាចដំណើរការបានលុះត្រាតែ project របស់អ្នកត្រូវបានដាក់ Hosting លើ Domain  រួចរាល់តែប៉ុណ្ណោះ។

ចុចត្រង់នេះសម្រាប់ឯកសារបន្ថែម។

Leave a Reply

Your email address will not be published.