ការបង្កើត Object កំុអោយស្ទួនដោយប្រើ Flyweight Design Pattern

Support Us

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកការបង្ហាញមួយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Flyweight Pattern ដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្កើត​ object របស់យើងអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពជាងមុន​ វាជួយអោយយើងចៀសវាងការបង្កើត object ដដែលៗ​ ឬ object ដែលស្ទួនគ្នាបាន ដូច្នេះហើយវាក៏អាចជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ memory ផងដែរ។

 

១. ទំរង់ទូទៅក្នុងការបង្កើត Flyweight Pattern

- ត្រូវមាន STATIC ARRAY ជា HASHMAP​ មួយដើម្បី cache object

- បង្កើត Constructor ជា private

- មាន Function មួយជា Static ដែល return ជា object

 

២. កូដមួយចំនួននៅក្នុង Class QueryFlyweight

Class មួយនេះវានឹង cache object ទុក​ កាលណាមានការស្នើបង្កើត object ថ្មីវានឹងសិក្សាមើលថា តើ object មួយនោះធ្លាប់មានហើយ​ ឬនៅ បើមានហើយវានឹង return​ object ចាស់មកវិញ តែបើអត់មានវានឹងបង្កើតជា object ថ្មីហើយរក្សាទុកក្នុង HashMap។

 

៣. ការសាកល្បងប្រើប្រាស់ Class ខាងលើ

Class ខាងលើនឹងចេញតម្លៃពីរ មួយគឺ “select * from tbl1″ នឹង​ “select * from tbl2″ ព្រោះ object ទីមួយនិងទីពីរជា object តែមួយដែលមាន key ដូចគ្នា។

លទ្ធផល៖

test

សូមអរគុណ បើមានជាមតិយោបល់​ ឬ ចម្ងល់អាច Comment នូវក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមបាន។

 

Comments
  1. ratha

Leave a Reply

Your email address will not be published.