ការបង្កើត Zoom Image នៅក្នុង Android

Support Us

ដូចដែលយើងបានដឹងខ្លះហើយថានៅក្នុង​ Android មាន​ Library ជាច្រើនប្រភេទដូចជា​ .jar file, android project itself, class នឹងផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។ ឥលូវនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំនុចមួយទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ Zoom Image នៅក្នុង Android ដោយប្រើប្រាស់ Class Library។

ដើម្បីធ្វើវាបានយើងត្រូវមានជំហានដូចខាងក្រោម៖

  • Download Class ដែលមានឈ្មោះថា ImageViewerZoomable តាម link ខាងក្រោម , បន្ថែមពីនេះទៅទៀតអ្នកត្រូវ import project package name ដាក់នៅផ្នែកខាងលើក្នុង class មួយនេះផងដែរ។

https://drive.google.com/open?id=0B05zuDlgPkIrdGVCWHJEVmRCWmM

  •  ជំហានបន្តទៅទៀតគឺបង្កើត ImageView មួយនៅក្នុង file xml មួយដែលមានឈ្មោះថា test.xml នៅក្នុង layout folder, ប្តូរពី ImageView ទៅជាឈ្មោះ Class library​ name ខាងលើ (your_package_name.ImageViewerZoomable)

  •  បង្កើត class មួយឈ្មោះ Test.java​ ហើយសរសេរកូដខាងក្រោមហើយចុច​ Run

  •  យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

yy

  • ក្រោយពេល Zoom

hhh

Leave a Reply

Your email address will not be published.