ការទាញយកអត្ថបទចេញពីរូបភាពដោយប្រើប្រាស់ Selenium WebDriver

Support Us

ជាទូរទៅ WebDriver ពុំមានមុខងារសម្រាប់ការទាញយកអត្ថបទចេញពីរូបភាពទេ ។ ប៉ុន្តែ ឥឡូវ អត្ថបទក្នុងរូបភាពអាចត្រូវបានគេទាញយកបានដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា OCR (Optical Character Recognition) ។

 

កម្មវិធី OCR ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីទាញយកអត្ថបទចេញពីរូបភាព ហើយរៀបចំអត្ថបទនោះដាក់ជាទំរង់ណាមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ។ វាមានសមត្ថភាពក្នុងការទាញយកអត្ថបទចេញពីរូបភាពដែលបានថតចំលង ឬក៏សរសេរដោយដៃ ។

 

តាមពិតទៅ​ មានកម្មវិធី OCR ជាច្រើនដែលត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទាញយកប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តសរសេរកម្មវិធីជាមួយ JAVA នោះអ្នកអាចប្រើ  Java OCR libraries ដើម្បីសរសេរកម្មវិធីទាញយកអត្ថបទចេញពីរូបភាពបាន ។ ដូច្នេះ ក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងលើកយកឧទាហរណ៍នៃការសរសេរកម្មវិធីទាញយកអត្ថបទចេញពីរូបភាពដោយប្រើ ASPRISE OCR Java library ។

 

ដើម្បីអាចប្រើ ASPRISE OCR Java library ត្រូវធ្វើដូចតទៅ៖

១. Download “ASPRISE OCR” Java library  ទៅតាម OS (Operating System) ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ។
២.  ក្រោយពី Download រួចត្រូវដាក់ Asprise OCR jar file ទៅក្នុង Working Directory របស់អ្នក ដោយអាច Download វាបាននៅត្រង់នេះ ។


ចូលមើលឧទាហរណ៍នៃអត្ថបទក្នុងរូបភាពដូចខាងក្រោម៖

 

89

 

នេះគឺជា Java Code សម្រាប់ទាញយកអត្ថបទចេញពីរូបភាពខាងលើ៖

 

 

លទ្ធិផលបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

 

Never M2suse the O, ne

Who Likes You

Never Say Busy To Th,e One

Who Needs You

Never cheat The One

Who ReaZZy Trust You,

Never foJnget The One

Who Zways Remember You.

 

សម្រាប់សំនួរ ឬក៏មតិយោបល់ចំពោះអត្ថបទនេះអាចលើកឡើងបាននៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.