ការទាញយកព័ត៌មានរបស់ User ពី Line API ក្នុង Laravel5

Support Us

នៅលើ Line Platform  គ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ ដូចជា Website, Game, Tools… នានា គឺនៅក្នុង Channel ។  នៅពេលយើងមាន Channel ហើយ គឺយើងនឹងទទួលបាន Channel ID  ដែលវាគឺជារបស់សំខាន់សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ Line API នឹងផ្នែកពិសេសផ្សេៗទៀត។ ហើយChannel របស់លោកអ្នកគឺត្រូវមាន ឈ្នោះ, Icon នឹង ព៍ត៌មានលំអិតដែលនិយាយពី Channel ។ សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

line channel sample

line channel basic info

តែមុននឹងយើងបង្កើត Channel បាន ជាដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើតគណនី​ Line Business ជាមុនសិន។ សូមអនុវត្តជំហានខាងក្រោម៖

១. បង្កើតគណនី Line Business​

​ជំហានទី១ ៖​ សូមចូលទៅកាន់ Line Business Center ហើយធ្វើការ Login ជាមួយនឹងគណនី Line របស់លោកអ្នក

ជំហានទី២​ ​​៖ ពេលអ្នកចូលដល់ Main Page ហើយ សូមចុចលើពាក្យថា Create Business Account

ជំហានទី៣ ៖ បំពេញឈ្មោះ នឹង រូបភាព របស់គណនីអោយបានត្រឹមត្រូវ

ឯកសារលំអិត

២. បង្កើត Line Channel

ជំហានទី១ ​៖ សូមជ្រើសយកពាក្យថា LINE Login នៅក្នុងគណនី Line Business របស់លោកអ្នក

ជំហានទី២ ៖ បន្ទាប់ពីធ្វើការ Login ទៅក្នុង Line រួច សូម ជ្រើសរើសពាក្យថា Get Start ដើម្បីធ្វើការបង្កើត Channel

ជំហានទី៣ ៖ នៅលើ ទំព័រ Channel របស់លោកអ្នក សូមបំពេញ ព័ត៍មានអំពី Channel  ហើយនឹងត្រូវតែជ្រើសរើសប្រភេទ Channel ជា Web។

បន្ទាប់ អ្នកនឹងទទួលបាន Channel មួយស្រដៀងនឹងរូបខាងក្រោម៖

channel name

channel panel

បន្ទាប់មកនៅ Technical Configuration នៃផ្នែកខាងធ្វេងនៃ Channel របស់អ្នក សូមធ្វើការ បំពេញ redirect url ដែលវាជានឹងត្រូវ redirect មក project របស់យើងវិញនៅពេលដែល User login (Authontication) រួច

Redirect url

advance configuration

ឥឡូវគឺយើងអាចប្រើប្រាស Line API  ជាមួយ Laravel បានហើយ ;)

 ៣. ប្រើប្រាស់​ Line API នៅក្នុង Laravel Project

នៅក្នុង Tutorial នេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ PHP GuzzleHttp Client ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ ធ្វើការមួយចំនួនទាក់ទងនឹង​Http Request and Response ។​ សូមអនុវត្តន៍ជំហានខាងក្រោម៖

ជំហានទី១ ៖ ធ្វើការ Install GuzzleHttp ក្នុង Laravel ៖

Past កូដខាងក្រោម ទៅក្នុង Composer.json file ក្នុងProject របស់លោកអ្នក

រួចធ្វើការ Update Composer ដោយការប្រើប្រាស់ Artisan Command

ជំហានទី២ ៖ ចាប់ផ្តើមធ្វើការ Request យកព៍ត៌មានរបស់ User ៖

បង្កើត file register.blade.php នៅក្នុងviews ដែលមាន៖

នៅពេលចុចទៅលើ Line បូតុង វានឹង Route ទៅ redirect-to-line uri .

នៅក្នុង Router.php file យើងបង្កើត route បី ដូចខាងក្រោម៖

បង្កើត file  SocialAuthController.php នៅក្នុង Controller ហើយធ្វើការ past កូដខាងក្រោម៖

ឥឡូវចាប់ផ្តើម Access ទៅ http://localhost:8000/register ហើយធ្វើការចុចលើ បូតុង Line  នោះអ្នកនឹងឃើញ Line Login Screen ហើយបំពេញ

line login screen

line login screen

បន្ទាប់ពី ចុចបូតុង Login យើងនឹងទទួលបាន ព័ត៍មានដូចខាងក្រោម៖

user information

user information

អស្ចារ្យ!!!! ^-^

ឯកសារបន្ថែមចុចត្រង់នេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published.