ការតម្លើង Phpunit នៅលើ Mac (Basic code sample)

Support Us

សួស្ដី អ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញំុនឹង ណែនាំ​​ អំពី​​ ការដំឡេីង phpunit និង sample test code។ PHPUnit គឺជា unit testing framework សម្រាប់ភាសា​ PHP programming។​

១. Requirement

ដេីម្បី​​ចាប់ផ្ដេីម តំឡេីង phpunit អ្នកត្រូវដឹងអំពី​ version របស់ php ជាមុនសិន។ phpunit  version 6.0 តំរូវឪ្យមាន php version 7 ឬ ខ្ពស់ជាងនេះ ។  អ្នកអាច ប្រើ command ខាងក្រោមដើម្បី ពិនិត្យមើល php version របស់អ្នក

$ php -v

ប្រសិនបេី​​ version php ទាប អ្នកអាច upgrade វាតាមរយះ https://jason.pureconcepts.net/2016/09/upgrade-php-mac-os-x/

២. ការដំឡេីង  phpunit តាមរយះ Command line

ការស្រាវជ្រាវក្នុងការតម្លើង phpunit មានពីរបៀប គឺតាមរយះ  php archive (phar) និង composer។ ប៉ុន្តែ អត្ថបទនេះនិង បង្ហាញការតម្លើង phpunit តាមរយះ​ phar ដោយ Command line នៅលើ Mac តែប៉ុណ្ណោះ។  សូម អនុវត្តតាមវិធី ខាងក្រោម

 

$ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar
$ chmod +x phpunit.phar
$ sudo mv phpunit.phar /usr/local/bin/phpunit
$ phpunit –version

 

បន្ទាប់មក អ្នក និងឃើញពី version នៃ phpunit ដូចនេះ  PHPUnit x.x.x  by Sebastian Bergmann and contributors.

៣. Code of unit test

បន្ទាប់ពី ដំឡើង​phpunit​​ រួចរាល់​ អ្នកអាច​​ ចាប់ផ្ដើម​​ការ​ test។  បង្កើត User.php file សម្រាប់ ធ្វើការ test User password

បន្ទាប់មក បង្កេីត UserTest.php ដែលនឹងត្រូវ Test ចេញពី​ User class

ដេីម្បី​​ មេីលពី​លទ្ធផល​នៃការ test សូម run command line ទាំងនេះ​​

$ phpunit your_directory/your_test.php

Ex:

Screen Shot 2017-03-06 at 9.13.49 AM

សូមអរគុណ ហើយយើងខ្ញុំរីករាយទទួលនូវមតិរិះគុណនូវរាល់ចំនុចខ្វះខាតដែលកើតមាន  អ្នកអាចផ្តល់ជា comment នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

ប្រភព​: https://phpunit.de/manual/current/en/installation.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.