ការដាក់ភាសារច្រើននៅក្នុងគម្រោងដែលប្រើ CakePHP

Support Us

ជំហ៊ានទី⁣ ១៖

បន្ថែម⁣⁣ double underscore with bracket __() ទៅក្នុងកូដដូចឧទាហរណ៏ខាងក្រោម៖

 

ជំហ៊ានទី⁣ ២៖

បង្កើត pot file សម្រាប់ផ្ទុករាល់ពាក្យបកប្រែ។⁣ ចំនុចពិសេសដើម្បីបង្កើត pot file បានលឿនអ្នកអាចប្រើ⁣ i18n console task ដែលវានឹងស្វែងរករាល់កូដណាដែលមានប្រើ double underscore with bracket __() ហើយបង្កើតពាក្យបកប្រែ។ ត្រូវចាំថារាល់ពេលដែលអ្នកកែប្រែកូដអ្នកគួរតែប្រើ i18n console task ម្តងទៀត។  CakePHP នឹងរក po files នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

 

ជំហ៊ានទី⁣ ៣៖

បង្កើត po file សម្រាប់ភាសារនីមួយៗ។ ដើម្បីបង្កើត po file គេណែនាំអោយប្រើ PoEdit

ចូរចងចាំថា po file ត្រូវបានណែនាំអោយប្រើតែជាមួយការបកប្រែខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះ។ បើសិនបកប្រែវែងៗ សូមមើលឧទាហរណ៏ខាងក្រោម៖

កូដនៅក្នុង view៖

ធ្វើការទាញយកកូដ cakephp-multilingual